Notice of Annual General Meeting, October 2017

לודן חברה להנדסה בע”מ (“החברה”) מודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתקיים ביום ד’, 18 באוקטובר 2017, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב גרניט 6, קרית אריה, פתח תקוה (טל’: 03-9182000). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד’, 25 באוקטובר 2017, באותו מקום ובאותה שעה. הנושאים שעל סדר היום: 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2016; 2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתם; 3. מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח”צים) המכהנים בחברה – ה”ה אבי וינטר, אורלי בן יוסף ויוסף זינגר, כדירקטורים בלתי תלויים; בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, בעלי המניות בחברה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית שתתכנס כאמור, הם בעלי המניות של החברה בסוף יום העסקים של ה-19 בספטמבר 2017 (להלן: “המועד הקובע”). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו בסוף יום העסקים של ה-8 באוקטובר 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה והמסמכים שיש לצרף להם, כמפורט בכתבי ההצבעה, הינו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או ובמידה שמועד זה אינו ביום עסקים, עד השעה 15:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד זה. מידע נוסף אודות האסיפה הכללית השנתית ניתן למצוא בדוח המיידי על כינוס/דחייה/ביטול אסיפה (וצרופותיו), שפורסם על ידי החברה ביום 29 באוגוסט, 2017, מס’ אסמכתא 2017-01-075574, אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו האלקטרונית הינה www.magna.isa.gov.il.